evidensbasert praksis | M A N U E L L T E R A P I شات الطائف - شات
22 February 2012

Analysis of the validity of the cervical flexion rotation test in diagnosing cervicogenic headache

Post Thumbnail of Analysis of the validity of the cervical flexion rotation test in diagnosing cervicogenic headache

This post was eventually triggered by a youtube video where Doctor of Physical Therapy, Francois Prizinski, presents the cervical flexion rotation test as a “very powerful test” to diagnose cervicogenic headaches. This interpretation is based on a QUADAS score hitting 12 out of 14 possible points. That is truly, as …

9 December 2011

Forstå smerter: Hva det er og hva man kan gjøre med det

Post Thumbnail of Forstå smerter: Hva det er og hva man kan gjøre med det

Den moderne vitenskapens fremskritt har radikalt forandret måten vi forstår smerte på. For de som plages av vedvarende smerter bringer nyere teorier om smerte et håp, verdifull kunnskap og retning mot veien fremover.
En av mange som kjemper i kampen mot smerter er Hunter Integrated Pain Service. HIPS har mange års …

17 June 2011

Del 3 – Evidensbasert praksis i manuellterapi: Integrasjon av pasientens verdier og forventning

Post Thumbnail of Del 3 - Evidensbasert praksis i manuellterapi: Integrasjon av pasientens verdier og forventning

Denne tredje og siste delen av bloggserien om evidensbasert praksis i manuellterapi omhandler kriteriet om integrasjon av pasientens verdier og forventning.
Lengden på dette innlegget følger ikke akkurat “normen” for et attraktivt blogginnlegg, så kudos til dem som leser det fra a til å. Å balansere og begrense dette kriteriets enorme aktualitet og kompleksitet …

30 March 2011

Del 2 – Evidensbasert praksis i manuellterapi: Integrasjon av klinisk ekspertise

Post Thumbnail of Del 2 - Evidensbasert praksis i manuellterapi: Integrasjon av klinisk ekspertise

Som nevnt i Del 1 av denne serien om evidensbasert praksis i manuellterapi, består evidensbasert praksis av tre ulike kriterier som må vurderes og integreres før en klinisk avgjørelse. Del 1 omhandlet ulike tanker om evidensbasert praksis og utfordringer til kriteriet om integrasjon av “beste tilgjengelige kunnskap”. Del 2 vil …

11 March 2011

Del 1 – Evidensbasert praksis i manuellterapi: Integrasjon av beste tilgjengelige forskning

Post Thumbnail of Del 1 - Evidensbasert praksis i manuellterapi: Integrasjon av beste tilgjengelige forskning

Veldig mange manuellterapeuter har hørt om begrepet evidensbasert praksis i en eller annen sammenheng. Ofte assosieres uttrykket “evidensbasert” med noe positivt, noe som forskningen støtter opp under og som en form for kvalitetsstempel. Det er derfor fristende for mange å bruke begrepet evidensbasert praksis om ganske så mye, såpass mye …

EXULT designed by ZENVERSE  |  In conjunction with Reseller Hosting from the #1 Web Hosting Provider - HostNexus.